Τηλ.: 2310 264 131

Η εταιρεία

Η εταιρία ΟΡ.ΚΑ. Α.Τ.Ε.Ε. κατασκευάζει δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα.

Δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό τομέα σε ένα ευρύ φάσμα τεχνικών έργων, όπως έργα οικοδομικά, οδοποιίας, ηλεκτρομηχανολογικά, υδραυλικά, βιομηχανικά και ενεργειακά, πρασίνου, επεξεργασίας νερού και λυμάτων, ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων κ.α.

Η εταιρία ΟΡ.ΚΑ. Α.Τ.Ε.Ε. είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του Υπουργείου Υποδομών (ΥΜΕ), με Α.Μ. 21733 και διαθέτει εργοληπτικό πτυχίο 4ης τάξης του ΜΕΕΠ για τις κατηγορίες έργων: οικοδομικά, οδοποιία, υδραυλικά, ηλεκτρομηχανολογικά, βιομηχανικά – ενεργειακά, λιμενικά, πρασίνου, επεξεργασίας νερού και λυμάτων και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, με το οποίο πιστοποιείται η μακροχρόνια πολύπλευρη εμπειρία της.


Η εταιρία ΟΡ.ΚΑ. Α.Τ.Ε.Ε. είναι πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 (ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ), ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 (ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ) και ISO 45001:2018/ΕΛΟΤ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ) και τηρεί απαρέγκλιτα τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.

Η εταιρία ΟΡ.ΚΑ. Α.Τ.Ε.Ε. διαθέτει έμπειρα στελέχη και επιστημονικό προσωπικό, μεταξύ των οποίων πολιτικοί μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, χημικοί μηχανικοί, οικονομολόγοι, και εργατοτεχνίτες διαφόρων ειδικοτήτων.

Η ευέλικτη οργανωτική δομή της εταιρίας ΟΡ.ΚΑ. Α.Τ.Ε.Ε., το έμπειρο στελεχιακό δυναμικό της και ο ιδιόκτητος απαραίτητος μηχανολογικός εξοπλισμός, επιτρέπει στην ΟΡ.ΚΑ. Α.Τ.Ε.Ε. να δραστηριοποιείται με επιτυχία στους παρακάτω τομείς έργων:

  • Κτιριακές κατασκευές
  • Οδοποιία
  • Δίκτυα κοινής ωφέλειας
  • Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων
  • Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις
  • Αθλητικά έργα
  • Καταστήματα τραπεζών και οργανισμών κοινής ωφέλειας
  • Οδοφωτισμός
  • Ειδικά έργα
  • Ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, διαρρυθμίσεις, ανακαινίσεις